โครงการ โมดิช สุขุมวิท 50 เจ้าของโครงการ บริษัท พรีวิลเลจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105559165807   ตั้งอยู่เลขที่  9  ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โฉนดที่ดินเลขที่ 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 และ 182914 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 3-2-93 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย 33 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถอัตโนมัติ เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 582 ยูนิต จดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 15/2564 ผู้จะซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด  โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไขสื่อ โปรโมชั่น โครงการ Modiz sukhumvit50

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2565  – 31 มีนาคม 2565

2.ราคาเริ่ม 2,790,000 บาท เป็นห้อง 1 Bedroom ขนาด 28 ตร.ม.ได้แก่ยูนิต เอ-0609,เอ-0904

3.โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เมื่อลูกค้าจอง ทำสัญญา ชำระเงิน และโอนกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด มีสิทธิได้รับโปรโมชั่นอยู่ฟรี นาน 36 ปี  ด้วยเงื่อนไขที่ว่า ลูกค้าต้องขอสินเชื่อจากธนาคารที่กำหนดเพื่อชำระราคาห้องชุด/บ้าน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะตกลงมอบเงินสำหรับการผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อรายเดือน เป็นระยะเวลาสูงสุด 36 เดือน ทั้งนี้ จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนที่บริษัทจะมอบให้จะคิดคำนวณจากราคาห้องชุด/บ้านที่ซื้อขายในอัตราล้านละ 2,500 บาท ต่อราคาห้องชุด/บ้านที่ซื้อขาย (ธนาคารกรุงไทย ) โดยบริษัทฯ จะมอบเงินดังกล่าวทั้งหมดเป็นเช็คเงินสดภายใน 60 วัน นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยเงื่อนไขและวิธีการผ่อนชำระสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อเป็นไปตามที่ลูกค้าและธนาคารผู้ให้สินเชื่อกำหนด บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการผิดนัด หรือผิดสัญญาที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.